Sự tích cáo mượn oai hùm

Sự tích cáo mượn oai hùm

Ngoài láo ra, Cáo ta còn rất hổ báo. Cáo thường ăn hiếp mấy đám dân đen trong rừng như Chim, Cò các kiểu con đà điểu...