Sự thật về 72 đường Tịch tà kiếm phổ

Sự thật về 72 đường Tịch tà kiếm phổ

Tối ấy, Lâm Mưu Đồ cho mời hai đứa con trai là Lâm Mưu Mô và Lâm Mưu Độc về bàn đại sự lâu dài. Mái tóc ngả bạc của Lâm Mưu Đồ càng như bạc thêm vì sắp nghỉ hưu...