Dương Quá đi bái sư

    Dương Quá đi bái sư

    Dương Quá được các vị sứ giả hướng dẫn tận tình, chàng tới thẳng cửa đại điện. Xung quanh vắng tanh, chẳng có một bóng người...

    Đời Cười 24/05/2021