Sự tích Thạch Sanh - Lý Thông

    Sự tích Thạch Sanh - Lý Thông

    Thạch Sanh thấy mọi người đều chung tay góp sức bèn lấy nồi cơm điện ra nấu cơm. Chàng bật nút tới đâu, gạo từ tứ phương tám hướng đổ về chỗ chàng.

    Đời Cười 07/07/2021