Có những thằng bạn thân....

    Có những thằng bạn thân....

    Trên đời, đôi khi gặp hoàn cảnh này nọ, chưa chắc đã buồn, buồn nhất là khi bạn có những thằng bạn thân luôn tìm cách chia sẻ... kiểu cà chớn!

    Video 05/04/2020