Showbiz Việt: 'Cấm đổ rác'!

    Showbiz Việt: 'Cấm đổ rác'!

    Ở những nơi có bảng ‘cấm đổ rác’, người ta lại thường xuyên thấy rác chất chồng! Rác ngoài đời là vậy, ‘rác’ trong showbiz dường như cũng không khác mấy!

    SHOWBIZ MUÔN MÀU 06/10/2022