Thằng Tí lo chuyện nước

    Thằng Tí lo chuyện nước

    "Ở nhà cháu nó ngoan lắm!" có thể là câu nói dành cho thằng Tí. Bởi nó là đứa tuyệt đối nghe lời người lớn, không bao giờ ý kiến ý cò gì.

    Truyện Tranh 22/07/2021