Nở rộ app phòng chống dịch

    Nở rộ app phòng chống dịch

    Hiện có đến gần chục ứng dụng để khai báo y tế, đi lại với các cơ quan chức năng. Đó là chưa kể một số doanh nghiệp, tổ chức lại có app khai báo riêng cho phạm vi nội bộ.

    Biếm Họa 17/08/2021