Bài học về con chim

    Bài học về con chim

    Từ hôm nay thằng Tí đã biết thêm được một chút kiến thức về chim. Chắc chắn những điều bố nói là chuẩn xác, Tí luôn tin ông.

    Truyện Tranh09/06/2021