Ai khôn như vợ thằng Đậu?

Ai khôn như vợ thằng Đậu?

Thằng Đậu áng chừng cách ly một tháng là hết, chứ bị nhốt trong nhà hoài thì đói rả họng. Dè đâu cách ly kéo dài tới tận bốn, năm tháng.