Ranh giới mong manh

    Ranh giới mong manh

    "Không có con đường cùng, chỉ có những ranh giới, điều cốt yếu là phải có sức mạnh để bước qua ranh giới ấy…" (nhà văn Nguyễn Khải)

    Biếm Họa 09/09/2021