Biếm họa

N9

Ngày tham gia

01/04/2022

Khu vực hoạt động

780

Bài viết

Con rồng bé bé nó đậu cành tre , đi không hỏi mẹ biết đi đường nào . Khi đi Rồng hỏi , khi về rồng chào