Sớ Táo Quân 2023 Quý Mão

    Sớ Táo Quân 2023 Quý Mão

    Cuối năm Dần, Táo Quý Mão Tuổi Trẻ Cười thay mặt bá tánh lên chầu Trời. Ổng cầm theo bản sớ Táo Quân dài ngoằng, tóm tắt đủ mọi vấn đề năm qua...

    Trạm Hoạt Hình 19/01/2023