'To do list' cho năm 2022

    'To do list' cho năm 2022

    Thấm thoát đã hết năm 2021. Giờ là lúc chúng ta cần ngồi lại, lên kế hoạch những việc cần làm trong năm mới 2022.

    Biếm Họa 31/12/2021