Có ngộ lắm không?

    Có ngộ lắm không?

    Từ ngày có mạng xã hội, bọn Thất Vân Tiên, Bát Vân Tiên, Cửu Vân Tiên... ở đâu xuất hiện như bệnh dịch. Cái máu hào hiệp trượng nghĩa thì ít, đú đởn theo trào lưu thì nhiều. Nhiều anh hùng, đại hiệp chẳng biết trời trăng mây gió gì cũng bu trend, coi mòi ghê rợn hơn cả dịch tả lợn Châu Phi.

    Đời Cười 03/11/2019