Hà Lan: Chính phủ nói, hãy tìm (thêm) bạn tình để cùng nhau vượt dịch!

    Hà Lan: Chính phủ nói, hãy tìm (thêm) bạn tình để cùng nhau vượt dịch!

    Ở trong nhà ít lâu, kể cả những nơi dễ bề cởi mở nhất về tư tưởng, cũng có thể… cởi mở hơn nữa. Người Hà Lan vừa ban hành một giải pháp nhằm làm thuyên giảm, thậm chí là “giải stress” cho công dân của mình, bằng cách khuyến khích công dân chủ động tìm kiếm cho mình một “seksbuddy” (từ này tuyệt đối không cần (phải) dịch…)

    Giải Trí 20/05/2020