Nở rộ app phòng chống dịch

    Nở rộ app phòng chống dịch

    Hiện có đến gần chục ứng dụng để khai báo y tế, đi lại với các cơ quan chức năng. Đó là chưa kể một số doanh nghiệp, tổ chức lại có app khai báo riêng cho phạm vi nội bộ.

    Biếm Họa17/08/2021