JavaScript is off. Please enable to view full site.
Em thích nghề này vì nó tự do!

Em thích nghề này vì nó tự do!

Không có nghề nào "tự do" hoàn toàn cả, những người tự nhận là "freelance" cũng thường bị khách hàng đánh thức lúc 12 giờ đêm để sửa thiết kế lần thứ "n"...

24/11/2019 08:45