Đừng tạo cơ hội cho COVID-19

    Đừng tạo cơ hội cho COVID-19

    COVID-19 chớp cơ hội cực nhanh, chỉ một chút lơ là của ai đó, dịch sẽ có nguy cơ bùng phát. Mong mọi người hãy cùng thực hiện tốt “thông điệp 5k”, không cho COVID-19 cơ hội.

    Biếm Họa04/12/2020