Cẩu lương mùa lạnh

    Cẩu lương mùa lạnh

    Bị ăn "cẩu lương" đến bội thực, thanh niên này lợi dụng mùa đông, đem "cẩu lương" reo rắc khắp thành phố để trả thù.

    Truyện Tranh 15/01/2021