Một chiếc áo hai số phận

    Một chiếc áo hai số phận

    Mặc nhầm áo của Bi Béo, Xuân Bắc đứng hình khi con trai nhắc khéo 'bố cần sống trách nhiệm với bản thân mình hơn'.

    Video 14/08/2022