Hoa Sơn luận... mưa!

    Hoa Sơn luận... mưa!

    Mưa có mấy hột mà nhà lão Ngoan Đồng còn ngập hơn hầm cầu. Lão Ngoan Đồng mơ ước: "Chỉ có luyện thành "Tứ thủ hổ bác" họa may tát nước mưa mới kịp!

    Đời Cười 03/06/2020