Xóa đói giảm nghèo trong một nốt nhạc

    Xóa đói giảm nghèo trong một nốt nhạc

    Để đạt chuẩn nông thôn mới, một số địa phương đã sáng tạo ra cách sáp nhập các hộ nghèo lại với nhau. Kết quả là số hộ nghèo giảm đi đáng kể, giúp địa phương đạt chuẩn nông thôn mới trong một nốt nhạc.

    Biếm Họa 22/05/2020