Nếu bạn không “làm gì" trong vòng 24h, website này sẽ tự hủy

    Nếu bạn không “làm gì" trong vòng 24h, website này sẽ tự hủy

    Internet lấm tấm sự hiện diện của các website “zombie”: những forum mà người dùng đã bỏ bê, những trang phong trào nay đã luống thì. Website “This Website Will Self Destruct”, trái lại, sẽ không có số phận đó. Nếu không có người nào post gì lên đó trong 24h, nó sẽ tự hủy, để lại một dòng báo lỗi…

    Trạm Hoạt Hình 30/04/2020