JavaScript is off. Please enable to view full site.

VideoVideo

Lê Bích bụng phệ: Làm quan chức thật khổ

Làm quan thật quá khổ vì phải biết đầu thai đúng chỗ, biết thể hiện hiểu biết về các vấn đề toàn cầu, biết rút kinh nghiệm cho dân nghe.

Tin mới nhất

Mới nhất | Nổi bật