Dây gì rút hoài không hết?

    Dây gì rút hoài không hết?

    Đó là "dây kinh nghiệm", như Chủ tịch Quốc hội đã nêu thực tế “Nên sợi dây dài nhất là sợi dây kinh nghiệm, rút hoài không hết, ai cũng rút, năm nào cũng rút, kỳ họp nào cũng rút kinh nghiệm mà vẫn còn”

    Trạm Hoạt Hình 18/11/2019