'Trùm cuối' của mọi rắc rối

    'Trùm cuối' của mọi rắc rối

    Tên trùm cuối này chuyên đi xúi bẩy người ta đâm chém nhau với nhau dù trước đó vừa mới "anh anh chú chú", "bố bố con con". Hắn là nguyên nhân của rất rất nhiều vụ án.

    Biếm Họa 06/01/2021