Con người có thể nhịn ăn 70 ngày, nhịn khát 7 ngày. Vậy cứu đói hay cứu khát quan trọng hơn?

    Con người có thể nhịn ăn 70 ngày, nhịn khát 7 ngày. Vậy cứu đói hay cứu khát quan trọng hơn?

    Theo thống kê mà khoa học ghi nhận, một người trung bình có thể nhịn khát tối đa là một tuần, trong khi có thế nhịn ăn từ 30 tới 70 ngày. Vì thế cứu đói không thể quan trọng bằng... cứu khát. Phải chăng các cán bộ thôn đòi dân nghèo lại quả tiền "uống nước" cũng vì lý do này?

    Biếm Họa 15/06/2020