Đi đêm ắt có ngày gặp... virus

    Đi đêm ắt có ngày gặp... virus

    Lần trước, Tịt Tuốt đã điểm mặt tên viêm gan A. Đây chỉ là 1 trong 6 anh em của chúng là A, B, C, D, E, G và thuộc loại “hiền” nhất (nhưng dễ dính nhất).

    Sức Khỏe 28/02/2021