Sinh con được thưởng tiền

    Sinh con được thưởng tiền

    Dự thảo Luật Dân số khuyến khích sinh đủ 2 con tại tỉnh có mức sinh thấp bằng cách hỗ trợ tiền tương đương 1 đến 2 lần mức lương tối thiểu khi sinh con thứ nhất/thứ hai

    Truyện Tranh 07/11/2021