Phân loại rác có cũng như không

    Phân loại rác có cũng như không

    Nhân danh bảo vệ môi trường để nhận được sự ủng hộ của người tiêu dùng, nhiều doanh nghiệp đã sử dụng chiêu trò gian dối khi phân loại rác. Có nơi "đầu vào" thùng rác được chia thành chục loại, nhưng "đầu ra" chỉ là một bịch rác trộn chung các loại với nhau.

    Biếm Họa 24/09/2019