Bạn đã ngán mì gói chưa?

    Bạn đã ngán mì gói chưa?

    Nếu bạn đã ngán đến tận cổ món mì gói trong thời gian giãn cách. Hãy tìm phương cách tiếp cận khác với món ăn quốc dân này, nó còn tiềm ẩn nhiều vẻ đẹp khác nữa...

    Biếm Họa 05/08/2021