Trào lưu mới của quan chức: Trả chức không trả nhà

    Trào lưu mới của quan chức: Trả chức không trả nhà

    Theo Bộ Xây dựng, hiện tại có 12 quan chức đã nghỉ hưu nhưng không chịu trả lại nhà công vụ tại khu đô thị Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội. Đáng lưu ý thông báo đòi nhà đã được gửi tới 12 cựu quan chức này từ 2 đến 3 lần nhưng họ vẫn chưa chịu trả lại nhà công vụ.

    Biếm Họa 21/04/2020