Bảo hiểm xe máy: Mua đối phó, khó bồi thường

    Bảo hiểm xe máy: Mua đối phó, khó bồi thường

    Một bạn đọc nêu ý kiến về bảo hiểm xe máy: "Thu tiền thì nhanh chóng tích cực nhưng chi ra thì đủ loại yêu cầu rườm rà gây khó cho khách hàng... Nếu Nhà nước không bắt buộc thì chẳng ai mua bảo hiểm xe máy cả".

    Biếm Họa 04/10/2022