Loa cũng có 'loa this - loa that'

    Loa cũng có 'loa this - loa that'

    Theo quy định mới, loa phường tại Hà Nội sẽ không phát vào những ngày cuối tuần trừ trường hợp đặc biệt, những ngày còn lại sẽ phát 2 buổi và mỗi buổi không quá 15 phút.

    Biếm Họa 18/03/2021