Lâm tặc thất nghiệp vì cơn bão thổi bay 7.000 ha rừng ở Đắk Lắk

    Lâm tặc thất nghiệp vì cơn bão thổi bay 7.000 ha rừng ở Đắk Lắk

    Trong một hội nghị bàn về quản lý bảo vệ rừng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk đã cung cấp một số liệu trong đó nói một cơn bão đã làm thiệt hại 7.000 ha rừng tự nhiên. Còn theo Báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, năm 2019 diện tích rừng Đắk Lắk giảm hơn 11.000 ha so với năm 2018.

    Biếm Họa 25/06/2020