Phụ huynh được dán thẻ thu phí không dừng

    Phụ huynh được dán thẻ thu phí không dừng

    Các khoản phí đầu năm học vẫn luôn là nỗi lo của phụ huynh học sinh, từ phí cơ sở vật chất đến phí đồng phục, quỹ lớp, quỹ hội... Có loại được đóng mác "tự nguyện" nhưng... không đóng không được.

    Biếm Họa 06/09/2022