Đời học sinh không 'liên kết'

    Đời học sinh không 'liên kết'

    Môn học liên kết trong trường hoàn toàn dựa trên tinh thần tự nguyện. Nhưng nếu phụ huynh học sinh nào không "tự nguyện" đăng ký thì con em họ sẽ bơ vơ ở sân trường.

    Biếm Họa 03/10/2023