Kỳ vọng của phụ huynh

    Kỳ vọng của phụ huynh

    Các thế hệ học sinh đang "bơi" trong kỳ vọng của cha mẹ - Tranh biếm họa trên bìa 4 Tuổi Trẻ Cười phát hành sáng nay 15-4-2022.

    Biếm Họa 15/04/2022