Tài năng thui chột

    Tài năng thui chột

    Kỹ năng tôi luyện gần 20 năm của ông chồng đã thui chột. Bà vợ đành một mình gánh vác 4 miệng ăn trong gia đình.

    Biếm Họa 14/07/2021