10 ngày nữa sẽ không được đặt tên con quá dài và khó sử dụng

    10 ngày nữa sẽ không được đặt tên con quá dài và khó sử dụng

    Từ ngày 16/7 tới đây, Thông tư 04/2020 qui định chi tiết thi hành một số điều của Luật hộ tịch sẽ có hiệu lực. Trong đó có qui định việc đặt tên cho trẻ em phải phù hợp với pháp luật và yêu cầu giữ gìn bản sắc dân tộc, tập quán, truyền thống văn hóa tốt đẹp của Việt Nam; không đặt tên quá dài, khó sử dụng.

    Biếm Họa 05/07/2020