JavaScript is off. Please enable to view full site.
Bụi Cây và Khủng Long… né cách ly

Bụi Cây và Khủng Long… né cách ly

Dĩ nhiên đó chỉ là những mẹo cải trang, để hoá thành Người - Bụi Rậm, hay thành Khủng Long Bạo Chúa, để xé rào lệnh ở nhà tránh Covid-19.

23/04/2020 16:30