Phụ nữ và computer

Phụ nữ và computer

Có người hỏi một lập trình viên: "Ngoài phụ nữ và computer, anh còn yêu gì nữa?"

24/09/2019 11:12