Sáng kiến

    Sáng kiến

    Tui có sáng kiến vầy, nếu mà áp dụng chắc chắn giá điện không tăng, mà lương anh em mình cũng khá nữa...

    Đời Cười26/08/2019