Giới trẻ ngày càng 'dốt' Excel

    Giới trẻ ngày càng 'dốt' Excel

    Có một thời, tốc độ gõ phím hay phong cách gõ 'mổ cò' từng được xem là thước đo trình máy tính của nhiều người. Nhưng thời thế nay đã khác rồi!

    Zới Trẻ07/01/2022