'Cường quốc' vàng mã

    'Cường quốc' vàng mã

    Riêng tại Hà Nội, mỗi năm người dân đốt khối lượng vàng mã tương đương 400 tỉ đồng. Thực sự chúng ta đã trở thành 'cường quốc' về vàng mã.

    Đời Cười03/05/2019