Robot

    Robot "diễn sâu" khi giải rubik

    Trước khi xoay khối rubik, robot giơ lên soi như kiểu "các bạn nhìn tôi diễn nè. Xong quơ quơ ý như muốn nói, thấy tôi thông minh chưa".

    Video03/01/2021