Từ Thức du tiên

    Từ Thức du tiên

    Chàng trở lại chốn xưa. Từ Thức không ngờ ở non tiên 1 tháng bằng ở trần gian 1 năm. Vậy là chàng bỏ nhà đi biệt mấy năm rồi.

    Đời Cười19/08/2021