Cảm nhẹ và hỏi  Google

    Cảm nhẹ và hỏi Google

    Một thói quen mới của nhiều người khi bị cảm là bấm vô thầy thuốc google nhờ tư vấn. Họ đã nghe thấy điều gì?

    Video 25/04/2020