Công ty TNHH một thành viên... một cục

    Công ty TNHH một thành viên... một cục

    Hàng loạt công ty TNHH một thành viên... một cục đã ồ ạt mở bán tại các đô thị lớn. "Start-up" cục gạch bán xăng giá trên trời kiểu này có vẻ ăn nên làm ra, bất chấp khách hàng vẫn luôn hoài nghi về "chất" và "lượng".

    Biếm Họa 07/11/2022