Người phụ nữ không thấy dịch

    Người phụ nữ không thấy dịch

    Tất nhiên bằng mắt thường chẳng ai có thể thấy virus nhưng dịch thì ai cũng thấy. Những người "không thấy dịch" chắc phải được làm cho "sáng mắt" ra may ra họ mới thấy.

    Truyện Tranh 10/08/2021